Quyết Định Thành lập Tổ Giúp Việc Là Gì?

Bạn đã bao giờ nghe qua tổ chức giúp việc chưa? Và quyết định thành lập tổ giúp việc khi nào thì được ban hành? Tất cả sẽ được giúp việc Việt Nam giải đáp qua bài viết dưới đây.

Tổ giúp việc là gì?

Tổ giúp việc được thành lập khi một tổ chức, một đơn vị nào đó cần để giải quyết 1 việc cụ thể nào đó thì có thể ra quyết định thành lập tổ giúp việc. Sau khi làm xong việc thì tổ chức đó tự giải tán.

Tổ giúp việc ra đời với sự mệnh gì?

Mục đích của tổ giúp việc:

 • Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động của Tổ công tác và chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác.
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề gấp, nóng bỏng.
 • Chịu sự quản lý của bộ phận thành lập nên tổ giúp việc.
 • Tự động giải tán khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

Những tổ chức giúp việc đã được quyết định thành lập

Tổ giúp việc Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

Theo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định Thành lập các Tổ giúp việc Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, gồm:

 • Tổ giúp việc về Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền.
 • Tổ giúp việc về An ninh, Trật tự và Y tế.
 • Tổ giúp việc về Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Tổ giúp việc về Tài chính – Quản trị, Trang điện tử.
 • Tổ giúp việc về Tổng hợp và Nhân sự.
Tổ giúp việc của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

Các Tổ giúp việc của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm giúp Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, giúp các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ giúp việc do đồng chí Chánh Văn phòng, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phụ trách và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ (theo phân công). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên Tổ giúp việc được sử dụng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình để triển khai nhiệm vụ theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Các Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ chức giúp việc ban chỉ đạo

Tổ giúp việc có nhiệm vụ: giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ các phiên họp của Ban chỉ đạo; tham mưu kim tra, đôn đốc, dự thảo văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Tổ chức giúp việc ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác của ban chỉ đạo và tự giải tán khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

Tổ giúp việc cho đại diện ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính

Tại Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành kèm theo quyết định 426/QĐ-TCTCĐT NĂM 2018 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác như sau:

 • Chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác, Quyết định và phân công nhiệm vụ cho các Tổ phó, các nhóm công tác, các thành viên Tổ công tác và các cá nhân được trưng tập, huy động; chỉ đạo sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các thành viên Tổ công tác.
 • Trưng tập các thành viên và huy động chuyên gia trong nước và quốc tế làm việc tập trung tại Văn phòng Chính phủ trong thời gian nhất định để thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị cơ quan, đơn vị chủ quản thay thế nhân sự được trưng tập nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc.
 • Quyết định thành phần, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác. Là người phát ngôn chính thức của Tổ công tác.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban giao.

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 18/8/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh ban hành quyết định số 2402/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bện covid – 19 tỉnh.

 • Nhiệm vụ của Tổ giúp việc cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục về tình hình phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo hằng ngày và đột xuất với Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.
 • Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương.
 • Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.
Ngày 18/8/2020 Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 ra đời

Như vậy, khi có những khó khăn, cần giúp đỡ nhất thời thì các ban, ngành có thẩm quyền sẽ ra quyết định thành lập tổ giúp việc, theo đó sau khi giải quyết xong công việc thì tổ chức giúp việc sẽ tự giải tán. Hy vọng những thông tin trên đã cung cấp những thông tin bổ ích cho bạn về tổ giúp việc.